چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آشنایی با معاونت اداری و مالی
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ
  معاونت اداري و مالي دانشگاه نقش مهمي در راهبري و هدايت سيستم پشتيباني دانشگاه و تأمين اعتبارات مالي و تنظيم هزينه ‏ها بر عهده دارد. در مجموع مي‏توان گفت که اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق هدفهاي آموزشي و تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏نمايد.

عمده ‏ترين وظايف حوزه معاونت مالي و اداري از اين قرار است:

١) نظارت و همکاري در تهيه و تنظيم بودجه دانشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط

٢) اداره امور مالي دانشگاه برابر مقررات

٣) نظارت بر امور استخدامي دانشگاه طبق مقررات مربوطه

٤) نظارت بر حسن اجراي واحدهاي تابعه و هدايت اقدامات جاري

٥) اتخاذ تصميم در زمينه برنامه‏هاي جاري واحدهاي تابعه و ايجاد هماهنگي بين واحدها

٦) بررسي و مطالعه در زمينه تأمين رفاه کارکنان دانشگاه و ارائه پيشنهادات لازم به مقامات ذيربط

٧) نظارت، کنترل و ارزشيابي امورکارکنان دانشگاه

٨) رسيدگي به امور گزينشي و تخلفات کارکنان با بهره ‏گيري از نيروهاي مجرب دانشگاه