چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره دبیرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره دبيرخانه مركزي

  وظایف اداره دبيرخانه مركزي:
 

1-  نظارت بر ورود و خروج مراسلات داخلي و خارجي

2- تفكيك پاكتها و نامه ها جهت قرار دادن در باكس هاي مربوطه پس از تحويل از پست

3-  تشخيص نامه هاي ثبتي خارج از سازمان جهت حوزه مديريتي

4-  حضور بموقع در محل كار بطور مستمر جهت تحويل مراسلات مربوط به پيك هاي خارج از سازمان

5-  ارسال و دريافت فاكس هاي داخلي و خارجي (اعم از خارج از دانشگاه و خارج از كشور) و بايگاني فاكس هاي انجام شده و ارسال تائيديه فاكس ها

6-  ارجاع نامه هاي داراي ضمائم از طرف رياست دانشگاه و معاونین به ساير واحدها و ارجاع نامه هائي با دستور (كليه واحدها) از طرف مديركل امور اداري و ديگر واحدها

7-  ارسال نامه هاي دانشگاه به خارج  از سازمان توسط نماینده پست

8-  تحويل و ارسال نامه هاي مربوط به حوزه مديريت و قسمتهاي مختلف دانشگاه در زمانهاي معین

9- پاسخگوئي به ارباب رجوع و پيگيري كارهاي مربوطه

10- بايگاني مكاتباتي كه ازطريق اتوماسيون ثبت مي شود و بعضاً با مرور زمان نياز به رويت فيزيكي هم دارد


- مسئول ثبت رايانه: شمس ا.. دليري
- نامه رسان: احمد پور اسماعیل

 

 

رئيس اداره
(
شمس الله دلیری)
0412-4327500-9 
2015