چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره تدارکات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره تداركات مركزي

  وظایف اداره تداركات، كارپردازي و سفارشات خارجي:
 

 

اداره كارپردازي و سفارشات خارجي دانشگاه وظيفه انجام خريد كالاها و خدمات تعيين شده را عهده دار مي باشد. حوزه رياست و واحدهاي زير مجموعه، حوزه معاونت اداري مالي و كليه واحدهاي زير مجموعه، حوزه معاونت آموزشي و واحدهاي زير مجموعه.        
 

همچنين خريدهاي خارجي و تجهيزاتي كل دانشگاه با دستور رياست محترم دانشگاه بر عهده اين اداره مي باشد. چكهاي اين واحد نيز با دو امضاي معاونت اداری و مالی و رئیس اداره كه ممهور به مهر امور مالي اداره تدارکات مي باشد قابل پرداخت است.دريافت، ثبت و توزیع مراسلات دانشگاه بر عهده این اداره می باشد.

 

شرح وظايف اداره تدارکات، كارپردازي و سفارشات خارجي:

1- دريافت درخواست خريد كالا و خدمت از واحدهاي تحت پوشش پس از تاييد معاونت اداری و مالی جهت اقدام.

2- بررسي درخواست واحدها در جهت تامين مايحتاج دانشگاه اعم از لوازم يا مواد مصرفي طبق مقررات قانوني مربوط.

3- استعلام بهاء (حداقل سه مورد) از شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي با توجه به بايگاني ليست توليدكنندگان، فروشندگان و نمايندگي ها و اخذ نازلترين بهاء و بالاترين كيفيت درخواستي واحدهاي تحت پوشش.

4- پيگيري تخصيص اعتبارات حوزه هاي تحت پوشش و درخواست تنخواه گردان از مديريت امور مالي دانشگاه.

5- تهيه و خريد نيازمنديها برابر اعتبارات تخصيص يافته مطابق آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه.

6- تحويل كالا يا خدمات به درخواست كننده و دريافت تاييديه تحويل گيرنده مبني بر كيفيت مورد انتظار.

7- سفارش و خريد تجهيزات و لوازم خارجي (در صورت عدم وجود مشابه داخلي) از محل اعتبارات وام ارزي و تخصيص هاي ديگر و تهيه و تنظيم صورت جلسه هاي ترخيص كالا و تحويل و نصب و راه اندازي آن و در صورت نياز رفع نواقص فني در طي زمان ضمانتنامه و خدمات پس از فروش لازم.

8- پرداخت هزينه هاي عمومي مانند آب، برق، گاز، تلفن ، درج آگهي مناقصه ها و مزايده هاي دانشگاه.

9- رسيدگي و پرداخت اسناد هزينه جاري ارسالي از واحدهاي تحت پوشش.

10- تهيه هداياي مورد نياز جهت كاركنان، اساتيد، بازنشستگان و دانشجويان در مناسبتهاي مختلف.

11- تنظيم اسناد هزينه كالاهاي خريداري شده و مطابقت آن با مقررات مالي از جمله كسر ماليات، ..  و ثبت در نرم افزار حسابداري و ارسال اسناد به امور مالي كل دانشگاه جهت واريز به پاي تنخواه هاي مربوطه.

12- گزارش دهي ادواري از فعاليتهاي فوق الذكر به واحدها و مديران ذيربط.

13- انجام ساير امور محوله كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي گردد.

- حسابدار: خانم جليل زاده
- متصدي تنظيم اسناد:
- كارپرداز: رضا انعامي
- كارپرداز: رضا سلطاني

 

رئيس اداره
(
علي جعفرخاني)
0412-4327525 
2019