چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره اعتبارات و تعهدات
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره اعتبارات و تعهدات

  وظایف اداره اعتبارات و تعهدات:

۱- کنترل بودجه و اعتبارات بر اساس ابلاغ بودجه تأیید شده توسط مدیریت محترم بودجه و تشکیلات طبق فرم 6 و ابلاغ اعتبارات تخصیص یافته به دانشگاه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر سازمانها

۲- صدور اسناد بودجه ای مربوطه

۳- دریافت ابلاغ تخصیص اعتبارات جهت کلیه حسابهای مستقل ذیربط

۴- صدور اسناد اعتبارات تخصیص یافته

۵- تعهد و تأمین اعتبار اسناد و مدارک مثبته ارجاعی به امور مالی و همچنین قراردادها در حد اعتبارات مربوطه با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر مصرف اعتبارات ذیربط و تطابق با موافقتنامه های مربوطه

۶- کنترل و ثبت و نگهداری تعهدات ایجاد شده قبلی

۷- صدور اسناد ذیربط با تعهدات و تأمین و پرداختهای کلیه اعتبارات

۸- کنترل و تأیید کلیه اسناد مالی صادره از نظر اعتباراتی و صحت ثبت سرفصلهای استاندارد مربوطه

۹- صدور درخواست وجه ها و ارسال به اداره کل خزانه و پیگیری تا دریافت وجه آنها و انتقال به حسابهای ذیربط با صدور اسناد مربوطه

۱۰- همکاری و ارتباط مستمر با مدیریت محترم بودجه و تشکیلات به منظور تبادل اطلاعات و دریافت بموقع تفکیک اعتبارات و انعکاس موارد لازم جهت اصلاحات احتمالی بودجه و تخصیص

۱۱- ارائه گزارشات لازم مورد درخواست مدیریت محترم دانشگاه

۱۲- ارائه پیشنهادات بموقع در خصوص کاستی و یا نواقص و اشکالات احتمالی در بودجه و تخصیص

۱۳- تطابق کلیه پرداختها از نظر ضوابط اجرایی بودجه هرسال و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مصرف اعتبارات مربوطه

 

رئيس اداره 
(
حسين روستايي)
0412-4327515 
2008
t-university@yahoo.com 

 

 

كارشناس اداره 
(
حسين بالاپور)
0412-4327500-9 
2113