چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  مدیر امور اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اداره کل امور اداري در واقع مديريت جنبه هاي انساني دانشگاه را در بر مي گيرد چرا که انسان عامل مهمي در رسيدن به اهداف سازمان و مديريت به شمار مي رود. تحقيقات، امروزه بيانگر اين واقعيت است که بين نحوه مديريت منابع انساني و رسيدن به اهداف مهم سازمان رابطه نزديکي وجود دارد.

اين مديريت در راستاي تحقق اهداف دانشگاه، اهم برنامه ريزي خود را بر منابع انساني (که رکن اساسي و اصلي سازمان است)، اجراي صحيح بخشنامه ها، آئين نامه ها و ... در چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی انجام مي دهد. 

رئوس فعاليت هاي امور اداري

کارگزيني :

 • مديريت امور پرسنلي و نظارت بر حسن اجراي آنها در دانشگاه اعم از حضور و غياب، مرخصي، ماموريت، ساعات کاري، مزاياي استخدامي، ارزشيابي، ترفيع، ارتقاء و صدور احکام مربوط به بازنشستگي، از کار افتادگي، اخراج، باز خريدي، انتقال و ماموريت هاي بلند مدت با هماهنگي واحد مربوط در چهار چوب قوانين و مقررات جاري
 • نظارت برحسن انجام وظايف محوله کارکنان واحدها با توجه به حجم کارو ميزان حساسيت و ساير عوامل
 • تهيه، تنظيم و نگهداري پرونده‌هاي استخدامي و جمع‌اوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز دانشگاه
 • ا، اجراي امور مربوط به تامين نيازهاي نيروي انساني دانشگاه از طريق كاركنان موجود، با استفاده از برنامه هاي جابجايي، نقل و انتقالات و تغيير شغل با هدف بالا بردن راندمان کاري پرسنل
 • بررسي، پيش بيني و تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و اجراي کليه مراحل و تشريفات ضروري جهت استخدام نيروهاي جديد دانشگاه.
 • همكاري با هيات مركزي و هسته گزينش درباره بررسي صلاحيت هاي افراد به هنگام ورود به دانشگاه يا تغيير شغل و  وضعيت استخدامي.
 • اجراي نظام هاي اصلي و فرعي پرداخت حقوق و مزايا، ارزيابي حقوق، دستمزد و مزاياي كاركنان در چهارچوب نظام ها و مقررات مصوب و صدور احكام.
 • اجرای نظام طبقه بندی مشاغل و صدور احکام ترفيعات حقوقی و شغلی براساس ضوابط و مقررات.

رفاهی :

 • برنامه ريزي و سعي بر تامين رفاه کارکنان به منظور آرامش و بالا بردن راندمان کاری بر اساس مقررات و امکانات موجود.
 • انجام امور بیمه های پایه و تکمیلی کارکنان.
 • اجراي نظام هاي مربوط به برخورداري كاركنان از مزاياي بهداشتي و درماني و همچنين كمك هاي نقدي، غير نقدي و اعتباری.

کارپردازی و تدارکات :

 • بررسی، تهيه و خريد اقلام و تجهيزات درخواست شده از واحدهای مختلف دانشگاه پس از طی مراحل اداری مربوطه.

دبيرخانه :

 • دريافت، ثبت و توزيع مراسلات دانشگاه

پشتيبانی و خدمات عمومی :

 • نظارت بر امور مربوط به پشتيبانی و خدمات عمومی، همکاری در برگزاری همايشها، کارگاهها، جلسات و پذيرايی.

نقليه :

 • هماهنگی سرویسها، تامين وسيله نقليه جهت انجام ماموريت های اداری و نظارت بر امور بيمه، نگهداری و تعميرات اتومبيل ها.

انبار :

 • ثبت سفارش و درخواست خريد اقلام مورد نياز واحدهای دانشگاه، تحويل، ثبت و نگهداری  اقلام مصرفی و غير مصرفی در دفاتر و انبار و تحويل آنها به واحدها

در حال حاضر مديريت اين واحد بر عهده آقای مهندس بابک روز پیکر  مي‌باشد.

 

         مهندس بابک روزپیکر