چهارشنبه 12 بهمن 1401 _ 10 رجب 1444 _ 1 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  مدير امور مالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آشنایی با مدیریت امور مالي:

 امور مالی دانشگاه شامل ادارات اعتبارات و کنترل بودجه، دفترداری و تنظیم حساب ها، سرمایه ای، اداره هزینه ای و  اختصاصی می باشد. مدیرکل امور مالی با حکم رئیس دانشگاه برای اداره امور مالی و محاسباتی دانشگاه و واحدهای تابعه به این سمت منصوب و وظایف و مسئولیت های مشروحه ذیل به او محول می گردد.
 


بهرام صادقیان
مدیر امور مالی دانشگاه
 
 
١) اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و مصوبات هیأت امناء محترم
 
٢) نگاهداری حساب و تنظیم گزارش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر و مدارک مالی
 
٣) نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل و تحول وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اسناد مالکیت و اوراق بهادار
 
٤) نگاهداری حساب اموال دانشگاه و نظارت بر اموال مذکور
 
٥) اجرای عملیات مالی در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیأت محترم امناء