سه شنبه 2 آبان 1396 _ 04 صفر 1439 _ 24 اکتبر 2017
فارسی | English
  اداره کارگزینی
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره كارگزيني

  وظایف اداره كارگزيني:
 

ضرورت اعمال شيوه هاي جديد مديريتي مبتني بر دستاوردهاي نظري و علوم انساني در فعاليتهاي كارگزيني، امروزه از مباحث مهم توسعه منابع انساني محسوب مي شود كه بدون آن سازمان در رهگيري و دستيابي به اهداف خود با چالش هاي بزرگي مواجه مي شود.

مديريت كارگزيني:

ايجاد و توسعه برنامه هايي كه از طريق آنها ضمن بهبود توانايي هاي نيروي انساني، اهداف فردي و سازماني حاصل گردد. در واقع مديريت منابع انساني، ايجاد و پرورش و حفظ سرمايه هاي انساني براي دستيابي به اهداف است.

 

امور هيات علمي
0412-4327518 
2021
 

 

 

مسئول بايگاني
0412-4327518 
2022
 

 

 

كارگزين
0412-4327518 
2024
 

 

 

متصدي امور دفتري
0412-4327518 
2024
 

 

 

 

رئيس اداره 
(علی اصغر خدایی)
0412-4327518 
2021