دوشنبه 11 فروردين 1399 _ 06 شعبان 1441 _ 30 مارس 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اداره رسیدگی و صدور اسناد
درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره رسيدگي و صدور اسناد

  وظایف اداره رسيدگي و صدور اسناد:

1-كنترل رسيدگي به فعاليت هاي مالي به لحاظ تطبيق با دستور العمل ها و بخشنامه هاي صادره اعم از (خريدها، حق الزحمه ها، حق التدريس، و غيره) و سپس صدور سند و پرداخت آن .

2-پرداخت حقوق و دستمزد ماهيانه كاركنان و اعضاء هيات علمي.

3-همكاري در تهيه و تنظيم پيش بيني بودجه دانشگاه.

4-همكاري در تجزيه و تحليل بودجه دانشگاه.

5-كنترل و نظارت و رسيدگي به عملكرد مالي بخشهاي تابعه دانشگاه.

6-بايگاني اداري و اسناد مالي صادر شده.

7-تهيه و تنظيم ليست بيمه و دارائي ماهيانه و ارسال آن به سازمانهاي مربوطه (بيمه و دارائي)

9-پي گيري و رسيدگي به نامه هاي واصله از ادارات بيمه و دارائي .

حسابدار و رئيس
(خانم نعمتي
)
0412-4327500-9 
2018
 

حسابدار
(
خانم كيهان)
0412-4327500-9 
2018
 

 

حسابدار
(
خانم مطهري)
0412-4327500-9 
2009
 

 

حسابدار مسئول
(
خانم فرين نيا)
0412-4327500-9 
2018